هیئت ها نمی توانند سکولارباشند. هیئتِ امام حسینِ سکولارما نداریم!

هرکس علاقه مندبه امام حسین است؛یعنی علاقه مندبه اسلام سیاسی واسلام مجاهداست.

معنای اعتقادبه امام حسین این است.

                                                                                                                  (مقام معظم رهبری)

 

هیئت سکولار نداریم