دراین مطلب ما سه نرم افزار مذهبی که وجود آن هابرای تبلت وموبایل های اندرویدی ضروری است را آماده کردیم.

1.تقویم اذان گو باد صبا 93                                                              

 

 

 

 

2.قرآن صوتی حبل المتین 3:                                     

                                                                                   

 

 

 

 

3.مفاتیح صوتی باب النعیم2:                                                                                                                                                                                             

 

 

                                                                                  

 

(درادامه مطلب این سه نرم افزار را دانلود کنید.)